Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Formulár pre odborný profil uchádzača o Fond Štefana Schwarza

Pomocné informácie pre formulár
 Dáta uchádzača: 
Titul pred menom:
Meno:
3.1. Priezvisko:
Titul za menom:
E-mail:
Oddelenie vied:
3.2. Organizácia uchádzača:
 Odborný profil: 
3.3. Zoznam publikácií:
(členený v štruktúre používanej v Správe o činnosti organizácie).
V prípade časopiseckých publikácií sa uvedie impakt faktor časopisu a DOI ak sú známe. Pri príspevkoch alebo publikáciách prijatých do tlače vloží kandidát do systému naskenovaný doklad o ich prijatí redakciou alebo vydavateľstvom.
3.4. Zoznam ohlasov:
3.5. Účasť v domácich a zahraničných projektoch:
3.6. Vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách:
3.7. Zoznam patentov a patentových prihlášok:
3.8. Aplikácie výsledkov:
3.9. Absolvované študijné pobyty:
 Všeobecne neprístupné dokumenty (neverejné dokumenty): 
3.10. Projektový zámer na nasledujúce 4 roky:
- v rozsahu maximálne 5400 znakov. V projektovom zámere je potrebné stručne zhrnúť: - ciele výskumu; - originalitu projektu; - hlavné metodické prístupy; - očakávané prínosy; - predpokladané zdroje, z ktorých bude výskum financovaný.
3.11. Životopis kandidáta:
3.12. Potvrdenie o udelení vedeckej hodnosti:
- naskenované sa vloží do elektronického systému.
3.13. Dve najkvalitnejšie publikácie (pdf formát):
Dokumenty v bodoch 3.10. - 3.13. nebudú všeobecne prístupné.


Pre zobrazenie generovaného overovacieho kódu rozbalte tento panel
LYbQe
Opíšte, prosím kód pre overenie —»