Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

 Fond Štefana Schwarza  Návrh do konkurzu
 1. Návrh do konkurzu so zdôvodnením predkladá riaditeľ organizácie SAV, ktorá prijíma absolventa DŠ do pracovného pomeru. Tento návrh sa zašle poštou na adresu predsedu/predsedníčky Rady do termínu uzávierky.

 2. Navrhovaný kandidát je povinný zaregistrovať sa v elektronickom systéme na webovej stránke Fondu (www.schwarz.sav.sk) a cez tento systém vložiť údaje a dokumenty potrebné na posúdenie návrhu. Po termíne uzávierky sa systém uzavrie a už nebude možné vkladať alebo meniť vložené údaje a dokumenty. Návrhy, ktoré nebudú po termíne uzávierky obsahovať všetky náležitosti určené týmto Štatútom, nebudú zaradené do konkurzu.

 3. Požadované údaje a dokumenty sú nasledovné:
      3.1 meno a priezvisko kandidáta
      3.2. názov organizácie
      3.3. zoznam publikácií (členený v štruktúre používanej v Správe o činnosti organizácie). V prípade časopiseckých publikácií sa uvedie impakt faktor časopisu a DOI ak sú známe. Pri príspevkoch alebo publikáciách prijatých do tlače vloží kandidát do systému naskenovaný doklad o ich prijatí redakciou alebo vydavateľstvom
      3.4. zoznam ohlasov
      3.5. účasť v domácich a zahraničných projektoch
      3.6. vystúpenia na odborných podujatiach a konferenciách
      3.7. zoznam patentov a patentových prihlášok
      3.8. aplikácie výsledkov
      3.9. absolvované študijné pobyty
      3.10. projektový zámer na nasledujúce 3 roky v rozsahu maximálne 5400 znakov
        V projektovom zámere je potrebné stručne zhrnúť:
        - ciele výskumu
        - originalitu projektu
        - hlavné metodické prístupy
        - očakávané prínosy
        - predpokladané zdroje, z ktorých bude výskum financovaný
      3.11. životopis kandidáta
      3.12. potvrdenie o udelení vedeckej hodnosti (naskenované sa vloží do elektronického systému)
      3.13. dve najkvalitnejšie publikácie (pdf formát)


Dokumenty v bodoch 3.10. – 3.13. nebudú všeobecne prístupné.


Formulár pre odborný profil uchádzača pre podporný fond Štefana Schwarza na aktuálny rok 2020 nájdete -» TU (formulár).